Ordlista

Lär dig mer om terminologin som används i inkontinensvård och för inkontinensprodukter


Vanliga termer

Begrepp som används i inkontinensvård och för inkontinensprodukter.

Antireflux

En konstruktion som förhindrar att urin rinner tillbaka.

Applikatorkrage

En plastguide som finns på vissa av Hollisters urindroppsamlare med inskärningar för tummen och pekfingret för att underlätta korrekt placering längst ut på penis.

Aseptisk intermittent kateterisering

Processen att utföra intermittent kateterisering med steril utrustning och föra in katetern på ett sterilt sätt. Det innefattar en steril produkt, färdig att använda, som kan föras in med handskar med en beröringsfri teknik (t.ex. Advance Plus intermittent kateter).

Bensalkoniumklorid

En antimikrobiell lösning som används för rengöring av urinrörets öppning före införande av en intermittent kateter. Lämnar inga fläckar på huden eller kläderna.

Kateterisering av urinblåsan

En procedur där en kateter förs in genom urinröret eller stomin i urinblåsan, vanligen i syfte att tömma urin.

Blåskontroll

Förmågan att kontrollera urinering.

Miktionslista

Ett formulär för att anteckna när man kissar eller läcker urin.

Kateter (urin)

En särskild typ av ihålig slang som förs in genom urinröret eller en stomi till urinblåsan för att tömma urin eller föra in läkemedel.

Kateterisering 

Processen att föra in en slang i urinblåsan för att tömma urin.

Ren intermittent kateterisering

Processen att tömma urinblåsan med användning av en ren intermittent kateter. Det innebär att föra in och dra ut en kateter, oftast flera gånger per dag.

Slutet system

Hänvisar till en beröringsfri kateter i, eller kopplad till, en urinuppsamlingspåse. Vissa kateterar manipuleras genom påsen och förs genom en skyddande spets när de förs in i urinröret utan att de vidrörs direkt.

Kit för slutet system

Består av ett slutet system (kateter i, eller kopplad till, urinuppsamlingspåsen) och ibland andra tillbehör.

Färgkodad

På Hollister Incorporateds raka intermittenta katetrar är de konformade ändarna färg- och storlekskoordinerade så att katetrar kan organiseras efter storlek eller färg på konan.

Koppling

En enhet som ansluter förlängningsslangen till katetern eller urinpåssystemet.

Kontinens

Förmågan att kontrollera tidpunkten för och processen av urinering och/eller tarmrörelser.

Coudé-spets

En lätt böjning i kateterns spets som underlättar införandet av katetern förbi prostatan för en del män. Vissa produkter har en skåra vid konänden, eller en guidelinje på katetern, som vägledning under placeringen av katetern.

Extern kondomkateter

Enhet som fästs externt med olika häftor på penisskaftet i syfte att samla upp urin. Enheten måste anslutas med en slang till en urinuppsamlingspåse.

Yttre ringmuskel

En rund viljestyrd muskel som omsluter urinröret som öppnas och stängs för att hålla kvar eller tömma urin.

Förlängningsslang

En slang som ansluter en extern eller kvarliggande kateter till en urinuppsamlingspåse eller benpåse. Kan också fungera som en anslutning till en stomipåse eller såruppsamlare. Är oftast tillverkad av latex eller vinyl.

Dräneringshål

Ett ovalformat hål i införingsänden av katetern som underlättar tömning av urin från blåsan. Det finns oftast två dräneringshål som kan ligga mittemot varandra eller på olika avstånd från spetsen.

Urinpåse för kvinnor

En uppklippbar endels vinylpåse med en flexibel syntetisk barriär som fästs utanpå området kring urinröret/vulva eller perineum. Påsen ansluts oftast till en uppsamlingspåse vid sängkanten. En urinpåse för kvinnor används till sängbundna kvinnliga patienter.

Styv kateter

Hänvisar till urinrörskatetrar som är mindre böjliga.

Böjlig kateter

Hänvisar till böjliga urinrörskatetrar.

Flextend-barriär

En hudbarriär från Hollister Incorporated med speciella tillsatser som ger en starkare självhäftande försegling och är mer resistent mot nedbrytning av vätskor. Det rekommenderas inte att använda medel för hudrengöring under Flextend-hudbarriärer.

Foleykateter

En kateter som förs in i urinblåsan genom urinröret för kontinuerlig tömning av blåsan och som är ansluten till en uppsamlingspåse via en slang.

Storleksmåttet French

Förkortas Fr och anger storleken på ytterdiametern hos en rak eller kvarliggande kateter. 1 French = 1/3 mm

Kona

Den färgade änden som inte förs in på en intermittent kateter som underlättar vätskekontroll.  Många tillverkare ger konan en färg som motsvarar kateterns specifika French-storlek.

Gelbehållare

En liten, blå, böjlig enhet fylld med smörjmedel som är unik för Hollister Incorporated och inbyggd i katetrarna Advance och Advance Plus. Katetern smörjs medan den förs genom den blå gelbehållaren på dess väg till urinröret.

Anamnes

En persons detaljerade sjukdomshistoria, med information som t.ex. befintliga sjukdomar, tidigare hälsoproblem, skador, läkemedel och kirurgiska ingrepp.

Hydrofil kateter

En kateter som smörjs när den kommer i kontakt med sterilt vatten eller saltlösning vilket minskar friktionen mot urinröret vid införandet.

Inkontinens

Förlust av kontrollen över tarm- och/eller blåsfunktionen.

Kvarliggande kateter

En böjlig slang som ständigt ligger kvar i urinblåsan för att tömma urin. Kallas även Foleykateter.

Infektion

Ett tillstånd som orsakas av förekomsten av bakterier.

Invändig klaff

Ett tunt extra latexmembran inuti Hollister Incorporateds latexpenisfodral för förlängd användning. Den invändiga klaffen förhindrar urin från att påverka kateterns häftande medel.

Insättningslinje

En färgad linje eller en upphöjd kant som sträcker sig över kateterns längd, särskilt coudé-katetern, och som underlättar placeringen av katetern. På Hollister Incorporateds produkter ger en skåra vid konan denna vägledning.

Intermittent kateter

En böjlig slang som används för att tömma blåsan efter ett regelbundet schema. Slangen förs in och tas ut vid regelbundna tidpunkter och ligger inte kvar. Används för självkateterisering.

Inre ringmuskel

En icke viljestyrd muskel som ligger vid urinblåsans öppning mot urinröret.

Njurar 

Två bönformiga organ som ligger inne i kroppen på varsin sida om ryggraden och vars syfte det är att filtrera bort avfallsprodukter från blodet och att producera urin.

Njurbäckeninflammation

En urinvägsinfektion som även drabbar njurarna. Den kallas även pyelonefrit.

Latex

Ett material tillverkat av naturgummi, som kan orsaka allergiska reaktioner. Röda gummikatetrar och vissa penisfodral innehåller latex.

Benpåse

En platt plastpåse som man fäster vid benet för att samla upp urin från en kvarliggande kateter.

Fixeringsband för benpåse

Tygband som håller benpåsen på plats.

Smörjmedel

En vattenlöslig gel som appliceras på katetern för att underlätta införandet.

Extern urinpåse för män

En uppklippbar endels påse med självhäftande baksida. En urinpåse för män ansluts oftast till en uppsamlingspåse vid sängkanten och används av män med begränsad rörlighet.

Meatus 

Öppningen av urinröret hos både män och kvinnor.

Neurogen blåsa

En atonisk eller instabil blåsa förknippad med ett neurologiskt tillstånd som t.ex. diabetes, stroke eller ryggmärgsskada.

Nokturi

När man vaknar på natten på grund av att man behöver kissa.

Icke-latex

Ej tillverkad av naturgummi, vanligen vinyl eller silikon för katetrar eller plast för uppsamlingspåsar. Minimerar risken för allergiska reaktioner mot latex.

Olivspets

En ovalt formad kateterspets som gör det lättare för kvinnor att hitta urinrörets öppning vid kateterisering.

Överaktiv urinblåsa

Ett tillstånd där blåsan ger täta urinträngningar som gör att man måste kissa ofta, vilket kan bidra till inkontinens.

Överrinningsinkontinens

Ofrivilligt urinläckage som inträffar när blåsan är överfylld (övertänjning av blåsan).

Bäckenbottenmuskulatur

Många små muskelgrupper som omsluter urinröret och rektum. De stödjer organen i bäckenet och bidrar till kontinensen.

Försmord kateter

Hänvisar till en kateter som smörjs genom aktivering av en hydrofil kateter eller genom att föra katetern genom en gelbehållare, eller en smord kateter i ett slutet system, eller en kateter i förpackning som innehåller en smörjmedelsförpackning som bryts för att smörja katetern innan förpackningen öppnas.

Prostata

Ett litet organ hos män som sitter nedanför blåshalsen och omger urinröret.

Skyddande spets

Ett speciellt konstruerat system på vissa intermittenta katetrar som förs in i urinröret för att förhindra att bakterier kommer in i urinvägarna genom att kringgå de första 15 mm av det distala urinröret.

PVP-I

Lösning med povidon-jod som används som ett antimikrobiellt desinfektionsmedel, som appliceras på urinrörets öppning före införande av en kateter. Kan lämna fläckar på kläder.

Reflexinkontinens 

Ofrivilligt läckage av urin på grund av detrusorhyperreflexi och/eller ofrivillig avslappning av urinröret utan varning eller sensorisk medvetenhet. Detta tillstånd kan förekomma i samband med neurogena blåsrubbningar.

Reflux

Återflöde av urin från urinblåsan tillbaka genom urinledarna och ibland in i njurarna.

Ringlock

Lock på den skyddande spetsen på vissa av Hollister Incorporateds intermittenta katetrar som skyddar kateterspetsen. Ringen gör det lättare att ta bort locket, särskilt för personer med begränsad rörlighet i fingrarna.

Självkateterisering

När man själv tömmer urinblåsan med en intermittent kateter.

Storleksguide

Dessa halvcirkelformade mallar används för penisfodral och kan hjälpa till att fastställa diametern hos penis för att hitta en kateter som passar.

Mjuk kateter

En varsam, böjlig kateter med begränsad fasthet.

SoftFlex-barriär

En böjlig hudbarriär från Hollister Incorporated som formar sig kring runda och vissa oregelbundna ytor. Tillräckligt varsam för att avlägsnas efter 24 timmar eller kortare.

Rak spets

Hänvisar till den konformade, avrundade införingsänden hos en kateter.

Stressinkontinens

Ofrivilligt urinläckage i samband med fysisk ansträngning, t.ex. när man hostar, nyser, klättrar eller lyfter.

Suprapubisk kateter

En kateter som förs in genom huden ovanför blygdbenet och in i urinblåsan för kontinuerlig tömning av urin.

Ultraljud

En scanning som kan användas för att identifiera formen och positionen för urinblåsan och andra organ i buken.

Underaktiv urinblåsa

En urinblåsa med en alltför stor kapacitet som överfylls. Nedsatt känsel på grund av denna fyllnad resulterar i en blåsa som inte drar sig samman tillräckligt mycket, och små mängder urin droppar från urinröret.

Urinledare

Två ihåliga rör som för urinen från njurarna till urinblåsan.

Urinrör

Det rör i kroppen genom vilket urinen lämnar blåsan.

Trängningsinkontinens

Ofrivilligt urinläckage förknippad med kraftiga trängningar som man inte kan hålla emot.

Urinprov

En undersökning av innehållet i urin för att avgöra om det förekommer en infektion eller metabol sjukdom (t.ex. diabetes), och för att erhålla information om njurfunktionen.

Urininkontinens

Ofrivilligt urinläckage som objektivt kan påvisas är ett socialt eller hygieniskt problem.

Urinvägsinfektion (UVI)

En sjukdom orsakad av bakterier som kommit in i vävnaden i urinvägarna.

Urin

Flytande avfall som filtreras från blodet av njurarna.

Kristaller i urinen

Kristaller av salter och mineraler kan bildas i alkalisk urin. Alkalisk urin kan också göra det möjligt för bakterier att växa i urinblåsan, vilket kan leda till en urinvägsinfektion.

Urodynamik

Mätning av de funktionella sekvenserna i övre och nedre urinvägarna.

Tömning

Urinering.